دیگه میخوام بزنم تو کار دماغ همش دماغ درست کنم به جا لب
دماغ عملی جوابه وگر نه پرشین کار کنی همش رو دستت می مونه :))) ‎· Mamad
:))))) ‎· Aliusha