شام نداریم مسلمونااا
بیا ما آبگوشت داریم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
بفرمایین قرمه سبزی ‎· farahnaaz