شام نداریم مسلمونااا
بیا ما آبگوشت داریم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
بفرمایین قرمه سبزی ‎- farahnaaz