حس کار نیست دیگه بیاین اعتراف کنید
کلن حس کار نداری ها :))) ‎- adomide
@adomide: چیز شدم =))) ‎- حوسین