حس کار نیست دیگه بیاین اعتراف کنید
کلن حس کار نداری ها :))) ‎· adomide
@adomide: چیز شدم =))) ‎· حوسین