فقط میخواستم بگم تو رو جون هر کی دوست داری از ما فقط بکش بیرون در این حد متنفرم ازش
کی؟ ‎- Hamed
@hameda: نمیشناسیش :)) ‎- حوسین