از منظر دیگه ای به قضیه نگاه کردم از این رو به اون رو شپ همه چی