از امروز بیکار شدم دیگه
کار جدید با شرایط بهتر پیدا میکنی ادمی که با سواد باشه نگرانی نداره ‎· Dariche
ان شا الله کار بهتر پیدا می کنی. ‎· meysam