نشد سبلان و صعود کنیم عوضش با یه گروه آشنا شدیم و یه برنامه عالی هم باهاشون رفتیم سی و هفت کیلومتر کوهپیمایی تو جنگلهای گردنه حیران