دختره تو مترو میگفت چرا همه امروز ریش دارن میخواستم بگم همینی که هست