مغار رو فرو کردم تو انگشتم باید یه میز درست کنم واسه کار کردن