از شانس خوبمون با گروه دالیا آشنا شدیم و يه برنامه فوقالعاده باهاشون داشتیم، از روستای ميشند در جاده حیران شروع شد و در روستای خانقاه به پایان رسید تقریبا چیزی حدود سی هفت کیلومتر کوهپیمایی و هزار و صد متر صعود در یک طبیعت زیبا و بکر
ard.JPG