سعید جان این سوغاتی من کوش ؟
سوغاتی؟ کدوم سوغاتی؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پیچوندی به همین راحتی ؟ ‎- حوسین
پیچوندن؟ کدوم پیچوندن؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من بساطم رو بیام اینجا پهن کنم یچی دست منم بگیره :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™