یا رب دیگر طاقتم طی شد یا بسوزانم یا نجاتم ده
خوندم یا رُب :)) ‎· Mamad
خوندم یا رُب :)) ‎- Mamad ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™