با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی