چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم