خوردن این گیلاسا یه قمار بزرگه همیچین نرم ن که ادم هر لحظه فکر میکنه الانه که یه کرم و گاز بزنه