باید برم نهار ولی دوست دارم وقت و از دست ندم وکار کنم فعلن :/