فردا ساعت یازده ریشامو میخوام بزنم دیگه تا فردا وقت دارید