فکر میکردم کار آسونیه ولی دو روز درگیرشم و به غایت گاییده شدم در ضمن رادیو آوا بنان داره میخونه