بعد از این همه وقت هنوز نتونستم فراموش کنم
چی رو؟ ‎- Hamed
زوده هنوز ‎- hadi
زوده هنوز ‎- hadi ‎- SaeedTheGiraffe ?
خودت نمیخوای ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™