اینطوری که من دارم خرج میکنم سر یه ماه کل ذخیره تموم شده باید مقاومتی زندگی کنم از الان دیگه :(