فردا برم یا اوسون یا تا لنگ ظهر بخوابم یا برم قروین !