رفتم بازار گل یه مرجان سفید خریدم با یاس رازقی و چمپا