چرا آهنگ قدیمیای گوگوش انقد خوبه ؟
کلن آهنگهای قدیمی همه شون خوبن! چون کمیت رو فدای کیفیت نمی کردن و اکثریت مطلق هنرمندا با کیفیت بودن. کار دلی میکردن. بخاطر پول نبود آنچنان ‎· Mamad