آهو خانم بالا بلند ماه پيشوني سرو سمند ابرو داره خنجر تيز برق نگاش مثل کمند