باید برم تا انقلاب یه کتاب بخرم حسش نیست
الان رفتن دیگه خیلی ستمه باشه غروب برو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™