باید پنکه رو بفروشم دیگه بدرد نمیخوره یه هفته نیست خریدم :/