از این چراغ مردگی از این بر آب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن