بد خر تو خریه
photo_2016-07-18_18-41-50.jpg
تموم نشد مگه؟ چی میگن؟ ‎· Hamed
@hameda: نه بابا میگه باید بیای تحویل بدی میگم پنجشنیه ساعت دو میام میگه نیستم یکشنیه ساعت ده انگار بیکارم هر وقت گفت من برم اونجا ‎· حوسین