بد خر تو خریه
تموم نشد مگه؟ چی میگن؟ ‎- Hamed
@hameda: نه بابا میگه باید بیای تحویل بدی میگم پنجشنیه ساعت دو میام میگه نیستم یکشنیه ساعت ده انگار بیکارم هر وقت گفت من برم اونجا ‎- حوسین