فردا میریم دختر و ببینیم :)
اوه اوه :))) ‎- Hamed
کیس جدید؟ ‎- hadi
@hameda: @hadinik فیلم ه بابا =)))) ‎- حوسین
از خدا بترس :)) ‎- hadi
فردا ساعت هفت سینما سپیده خواستین بیاین :)) ‎- حوسین
:)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
از خدا بترس :)) ‎- hadi ‎- Hamed