امروز وقت نشد مغار رو تیز کنم فردا دیگه باید طلسمو بشکنم