این حالت خال خالی طور جولیان مور هم دوست دارم یه جور سکسی طوره :/