انصافا نشستین که چالش بازی بشه فقط یعنی انقد بیکارید ؟