دیگه همین مونده بود ساعت یازده و نیم از خواب بیدار شم :/
زوده میدونم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™