دارم مغار تیز میکنم چاقو قیچی چیزی دارین بیارین براتون تیز کنم