تا حالا این حس و داشتین که میتونین و انجام دادین و نتونستین و همچنان این حس و دارین که میتونین