میگفت نمیاین اونجا میخواستم بگم حالم از همتون بهم میخوره به جاش یه لبخند زدم