دو ساعت درگیر اینم کار و از کدوم ور ببندم به گیره تباه شدم رفت