فکر کنم شام هم خبری نیست  صدا نمیزنن بیا شام چرا پ :/