همیشه هم نمیشه که همه چی خوب باشه باید بیشتر تمیرین کنم