رفته رو مخم برم هنر بخونم کلا عجب بدبختی داریم ما 
سبک سنگین کن قضیه رو و هدف گذاری ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™