دارم گوشواره درست میکنم بدم به این همکارمون که ازدواج کرده هفت سال طول کشیده تا همه چی جفت جور شه واسشون