باید فردا برم جفت شرکتای قبلی نمیدونم چه عذابی بود که یهو نازل شد