باید برم دیگه مراقب خودتون باشین تا من برگردم
سر راه دوتا نونم بگیر ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) ‎- Aliusha
نون هم گرفتم :)) ‎- حوسین