به این نتیجه رسیدم اگه روزی دوازده ساعت بکوب کار کنم و تو این مدت نا امید نشم سه الی چهار ماه دیگه نتیجه کارمو میبینم :|