هعی روزگار... توی این سالها اونچه که از کف مون رفته عمرمون بوده و اونچه بهش افزوده شده گناهان مون بوده و اونچه که هنوز خالیه توشه مونه
اینم شرح حال ما بود - بدون چوب کاری- در این مدت ‎· مصطفی