حدیث بعد از نیمه شب: از امام علی پرسیدن بیچاره ترین و احمق ترین آدمهای روی زمین چه کسانی اند؟ امام فرمود کسانی که آخرت خودشونو به دنیای دیگری ! بفروشند