درد غربت بابا غنیمت نبرده...شرافت و خون دل نشونه های مَرده
شهید اسداللهی و وداع پسر کوچکش ‎- مصطفی