درد غربت بابا غنیمت نبرده...شرافت و خون دل نشونه های مَرده
01.jpg
شهید اسداللهی و وداع پسر کوچکش ‎· مصطفی