نقل است که : مَثَل مردم در دنيا چون خفتگانی ست که کابوس یا رویا می بینند چون بميرند از خواب بيدار شوند و از آنچه بدان دل بسته بودند، چيزى در دست ندارند
از کتاب تنبيه الخواطر و نزهة النواظر ‎· مصطفی
@mardetanha: چه جالب این حدیث امام علی هست...الناس نیام فاذا ماتوا انتبهو..مردم خفتگانند و چون بمیرند بیدار شوند ‎· مصطفی