اگر بعضی کامنت یا فید علیه خودم یا نظرم می ذارن و من جوابی نمیدم اون رو حمل بر بی اعتنایی یا اسائه ادب نکنند ، بعضا بیان ها و اعتراض ها بخاطر تندی شون طوریه که مشخصه بحث در اون مورد هیچ نتیجه ای نداره و اقلش آب در هاون کوبیدنه و غایتش آتش در خرمن انداختن و جز کدورت و جری شدن طرفین نسبت به همدیگه و افروختن آتش لجاجت و اتلاف وقت ثمره ای نداره...در اینجا سکوت هم حکم دینه هم عقل
در اسلام چیزی داریم به اسم مراء که این حرامه...غالب این بحثها منجر به مراء میشه که حرامه اما اگر طرف مقابل گوینده یا شنونده خوبی باشه اون موقع میشه باهاش بنحو احسن بحث کرد که قرآن بهش اشاره کرده و پیامبر هم می فرماد نحن مجادلون فی دین الله...یعنی در بحثهای دینی ما مرد بحث و دلیل و برهانیم ‎· مصطفی