یه سری سر کلاس مکالمه عربی مخارج حروف رو درست ادا نمی کردم....قبلش پیش نماز برای جماعتِ کلاس وایستاده بودم....استاد گفت موقع نماز والضــــــــالین رو خوب می کشیدی و تلفظ می کردی پس چرا توی نثر نمی تونی
البت بعد خودش جواب داد که بخاطر عادت و تکراره..عادت و تکراری که باید در نثر هم رعایت بشه ‎· مصطفی